Bültenler

09/06/2018

Paslanmaz Elektrodlardaki -15,-16,-17, -26 AWS Standardı Uzantılarının Anlamı Nedir?

Paslanmaz Elektrodlardaki -15,-16,-17, -26 AWS Standardı Uzantılarının Anlamı Nedir?

Çelik konstrüksiyon, boru imalatları gibi çeşitli yapı imalatlarında paslanmaz çelikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik imalatlarında günümüzde en çok tercih edilen kaynak yönteminin elektrod ark kaynak yöntemi (SMAW) olduğunu söyleyebiliriz. Peki hangi tip paslanmaz elektrodu hangi imalat için tercih etmeliyiz?

 

09/05/2018

Kesme Yöntemi Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Kesme Yöntemi Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Kesme yöntemi tercih ederken göz önünde bulundurulması gereken temel unsur hangi kesme yönteminin teknolojik olarak en ileride olduğu değil hangi kesme yöntemi tipinin sizin için en uygunu olduğudur. Fiyat/performans dengesini gözeterek değerlendirildiğinde ve dünyadaki kullanım oranına bakıldığında plazma kesme yönteminin tartışmasız liderliğinden bahsedebiliriz.

 

11/01/2018

TIG Kaynağı Yaparken Hangi Gazlarla Çalışabilirsiniz?

TIG Kaynağı Yaparken Hangi Gazlarla Çalışabilirsiniz?

TIG kaynağı uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen 2 tip ana koruyucu gaz bulunmaktadır. Bunlar saf Argon (Ar) ve saf Helyum’dur (He). Argon ve Helyum’un birbirleriyle karışımları veya içlerine küçük miktarda diğer gazlar ilave edilerek kullanımları da mevcuttur.

 

11/01/2018

Multi-Process Kaynak Makineleri

Multi-Process Kaynak Makineleri

Multi-process kaynak makineleri, kullanıcılara aşağıdaki farklı kaynak yöntemlerin birkaçını bazı sınırlamalar dahilinde de olsa tek bir makinede kaynak makineleridir. Bunlar;

 

03/01/2018

Plazma Kesme Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Plazma Kesme Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Plazma kesme yönteminin kullanılmasına karar verilmesi durumunda satınalma aşamasında dikkat edilmesi gereken başlıca faktörler.
1. En çok kullanılan kesim kalınlığının belirlenmesi
Öncelikle en sık kesilen metal kalınlığı belirlenmelidir. Plazma kesme makineleri kesme kapasiteleri ve amper değerleri ile anılır. Bu nedenle, örneğin; sıklıkla kesilecek olan kalınlık 6 mm ise düşük amperli bir plazma kesme makinesi tercih edilmelidir.

 

01/01/2018

Kaynak Teli Tüketimi Hesabı

Kaynak Teli Tüketimi Hesabı

Kaynak teli tüketimi hesabı işletme gider maliyetlerinin kontrolü için önemli sayılabilecek maddeler arasındadır. Bazı üreticiler ürünlerine dair hazırladıkları teknik bilgi formlarında verim oranını (recovery) belirtebilirler.

 

24/11/2016

Askaynak Kaynakta Yeşilin Gücü İle Yenileniyor

Askaynak Kaynakta Yeşilin Gücü İle Yenileniyor

Askaynak olarak 43 yıldır kaynak ve tamalayıcı süreçlerde, Türk sanayisine her türlü ürün ve hizmeti başarıyla sunarak hem ülkemizin kalkınmasına yardımcı oluyor hem de müşterilerimize güvenilir, verimli, maliyet-etkin ve yüksek teknolojili çözümler sunuyoruz.

 

13/10/2016

Tüm Türkiye’ye Hizmet

Tüm Türkiye’ye Hizmet

2023 yılında ise ülkemizin hedeflerine paralel olarak ihracat yaptığımız ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. - Posta Gazetesi, Kaynak Teknolojileri Eki (13.10.2016)

 

15/06/2016

KAYNAKTA YEŞİLİN GÜCÜ ile Yenileniyoruz

KAYNAKTA YEŞİLİN GÜCÜ ile Yenileniyoruz

Müşterilerimiz, ustalarımız, mühendislerimiz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve diğer paydaşlarımız, 2016 yılında ‘Kaynakta Yeşilin Gücü’ konsepti altında buluşuyor. - Dünya Gazetesi, Kaynak Teknolojileri Eki (15.06.2016)

 

27/01/2016

Çift Kademeli ve Tek Kademeli Regülatörlerin Çalışma Prensibi

Çift Kademeli ve Tek Kademeli Regülatörlerin Çalışma Prensibi

Çift kademeli regülatörler, tek bir regülatör gövdesine iki tane regülatörün yerleştirilmesi ile oluşur. Bu regülatörlerden birincisi gaz basıncının yüzde doksanını düşürür. Bu regülatör kullanıcı tarafından ayarlanamamaktadır. İkinci regülatör ise kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir ve istenilen düşük basınç değerlerini sağlamaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.