Bültenler

07/01/2019

Kaynakta Sıçramayı Azaltmak

Kaynakta Sıçramayı Azaltmak

Kaynak sıçrantıları Gazaltı Kaynağında çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Bu yazıdaki öneriler ile sıçramayı azaltarak; kalitenizi ve üretim verimliliğinizi arttırırken, maliyetlerinizi düşürebilir ve dahası çok daha güvenli bir şekilde çalışabilirsiniz.

 

04/01/2019

Hafif Alaşımlı Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Hidrojen Miktarının Önemi Nedir?

Hafif Alaşımlı Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Hidrojen Miktarının Önemi Nedir?

Hafif alaşımlı yüksek alaşımlı çelikler %10 ve daha düşük oranda alaşım içeren ve akma mukavemeti 360MPa’dan yüksek olan çelikler olarak tanımlanırlar.

 

12/12/2018

Kaynaklı İmalat Sektöründe Veri ve Önemi: ENDÜSTRİ 4.0

Kaynaklı İmalat Sektöründe Veri ve Önemi: ENDÜSTRİ 4.0

Kaynaklı imalat sektöründe veri, günümüz endüstrisinin en popüler tabirlerinden bir tanesi Endüstri 4.0’a doğrudan bağlı bir konudur. Hızla gelişen robotik sistemlerin, yapay zekânın ve otonom sistemlerin endüstriye entegre olma serüvenini popüler kılan ve cazip gelen en büyük çıktı verimliliktir.

 

12/12/2018

Çarpılma: Kaynak Hataları

Çarpılma: Kaynak Hataları

Çarpılma problemi kaynaklanacak malzemenin veya imal edilecek konstrüksiyonun zaman zaman çözülmesi gereken bir problem olarak hediye ettiği bir kaynak hatasıdır.

 

12/12/2018

Hamlacın Ucu Aşırı Isındığında Nasıl Soğutulmalı?

Hamlacın Ucu Aşırı Isındığında Nasıl Soğutulmalı?

Hamlacın ucunun aşırı ısınması istenilen bir durum değildir. Hamlaç ucunda aşırı bir ısınma meydana geliyorsa çalışma tekniği ile ilgili bir hata olabilir. Bu durumda kesme, tavlama veya kaynak lülelerinde alevin geriye tepmesi artar.

 

12/12/2018

Kaynak Maliyetleri ve Ekonomisi

Kaynak Maliyetleri ve Ekonomisi

Kaynak maliyetleri, kaynaklı imalat sürecine sahip olan bir şirketin temel veya yan süreç maliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen maliyet kalemlerindendir.

 

11/12/2018

Endüktans Girişleri Ne İşe Yarar?

Endüktans Girişleri Ne İşe Yarar?

Gazaltı kaynak makineleri farklı büyüklüktedirler ve bu geleneksel olarak Amper değerleri ile sınıflandırılmalarına yol açar. 300’lük veya 500’lük gazaltı kaynak makinesi şeklinde piyasada adlandırılan bu tanımlama gazaltı kaynak makinesinin maksimum amper değerini temsil etmektedir.

 

12/10/2018

Oksi-Gaz Kaynağı veya Kesimi Yaparken Doğru Hortum Kullanımının Hayati Önemi

Oksi-Gaz Kaynağı veya Kesimi Yaparken Doğru Hortum Kullanımının Hayati Önemi

Oksi-Gaz kaynağı veya kesimi günümüzde halen yaygın olarak tercih edilebilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu uygulamaların yerini alan daha teknolojik ve verimli yöntemler olsa da (TIG, MIG-MAG, Plazma kesim vb.) işletmelerin alışkanlıkları, iş modelleri, uygulamanın kendisinden doğan ihtiyaçlardan dolayı pek çok küçük ve büyük atölyede yerini almaya devam ediyor.

 

09/10/2018

Duman Emme Sistemlerinin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Duman Emme  Sistemlerinin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Duman emme sistemleri, taşlama işlemleri için de faydalı olabilir. Ancak tüm ihtiyaçlar için tek bir model seçmek dikkatli bir tasarım gerektirir. Tozu ve dumanı toplayıcıya taşımak için en az miktarda hava gerektiren yüksek verimli bir çözüm bulmalısınız. Örneğin; Çok kollu merkezi sistem duman emme sistemleri çok daha etkili ve düşük servis / gider maliyetleri dostu bir çözüm olabilir.

 

09/07/2018

Teknik Meslek Liselerinin Önemi Ve Gelecekteki Yeri

Teknik Meslek Liselerinin Önemi Ve Gelecekteki Yeri

Teknik Meslek Liselerinin önemini kavramak için öncelikle global ölçekte gelişen endüstrilerin ihtiyaçlarını gözlemlemek gereklidir. Otomotiv, Demir Çelik, Petrokimya, Maden ve Bilişim gibi dünyanın ekonomik döngüsünün %80’sini oluşturan sektörlerde 2000’li yıllarından bu yana başlayan nitelikli iş gücü sayısındaki artışı 2010’lu yıllarından başından bu yana ülkemizde de gözlemlemekteyiz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.