Kaynaklı İmalat Sektöründe Veri ve Önemi: ENDÜSTRİ 4.0

12.12.2018

ENDÜSTRİ 4.0

Kaynaklı imalat sektöründe veri, günümüz endüstrisinin en popüler tabirlerinden bir tanesi Endüstri 4.0’a doğrudan bağlı bir konudur. Hızla gelişen robotik sistemlerin, yapay zekânın ve otonom sistemlerin endüstriye entegre olma serüvenini popüler kılan ve cazip gelen en büyük çıktı verimliliktir.

Verimlilik başlığı altında toplayabileceğimiz alt unsular ise:

 • -          Düşük Maliyetler
 • -          Düşük Hata Oranları
 • -          Yüksek Kalite

Kaynaklı imalat sektöründe bu alt başlıkların tamamına cevap veren ‘Veri Toplama, Takip Etme ve Depolama Sistemleri’nin kullanımı da her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.

Bu sistemler temel olarak kaynaklı imalat esnasındaki tüm değişkenleri dijital alt yapılar ile toplayarak online sistemler üzerinden takip edilebilir hale getirmekte ve depolanmasını sağlamaktadır.

Kaynak makinenize entegre olarak gelen veya sonradan entegre edebileceğiniz bir donanım ve yazılım vasıtasıyla tüm kaynak parametrelerinizi ve değişkenlerinizi bilgisayar ortamında canlı olarak gözlemleyebiliyor, duruma göre aksiyon alabiliyor ve depolayabiliyorsunuz.

Detaylandıracak olursak;

endustri4-0

Veri Toplama

Bu sistemler sayesinde kaynaklı imalat esnasındaki parametreleri ve tüm değişkenleri toplayabiliyorsunuz. Toplayabildiğiniz parametreler genel olarak:

 • ·       Tel sürme hızı / Amper (A)
 • ·       Voltaj (V)
 • ·       Isı girdisi (kj/mm2)
 • ·       Gaz debisi (Lt/dk)
 • ·       İmal edilen parça sayısı (Adet)
 • ·       Kaynak makinelerinin devrede kalma süresi (t)
 • ·       Barkod sistemi entegresi ile kaynakçının hangi noktalara birleştirme yaptığının belirlenmesi

Takip Etme ve Depolama

Toplanan verileri canlı olarak işletmenizdeki bilgisayarlarınızdan veya dünyanın herhangi bir yerinden cep telefonları veya diz üstü bilgisayarlar üzerinden takip edebiliyorsunuz.  

Toplanan verilerin takip edilmesi 2000’li yıllardan bu yana katılaşan AWS (Amerika Standartları) ve EN (Avrupa Standartları) doğrultusunda oldukça önem taşımaktadır.

Bu standartlar Amerika ve Avrupa standartları doğrultusunda hazırlanan Kaynak Talimat Şartnamesi (WPS)’ne göre gerçekleştirilmektedir. Birçok final müşteri kaynaklı imalat sürecinin hazırlanan Kaynak Talimat Şartnamesine göre (WPS) gerçekleştirildiğinin teyidini talep etmektedir. Toplanan bu anlık veriler sayesinde final müşterilerin bu talepleri rahatlıkla yerine getirilebilmektedir.

Kaynaklı imalat sürecindeki verilerin Amerika ve Avrupa standartları gereğince en az 5 yıl süre ile dokümante edilmesi ve saklanması zorunludur. Bu sistemler sayesinde veriler dijital ortamda ek bir işçiliğe gerek olmaksızın toplanarak saklanabilmektedir.

endustri-4-0

Veri İşleme

Toplanan verilerin proaktif olarak kullanılması ve verimliliğin artırılması sayısal verilere dayandırılarak hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 • - Canlı olarak takip edilen kaynak parametreleri ile imalatınızın Kaynak Prosedürü Şartnameleri (WPS) doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini saniye bazında takip edebilirsiniz. Isı girdisinin kaynakçı veya ekipman sebepli limitler dışına çıktığını anında fark ederek imalatınıza müdahale edebilirsiniz.
 • - Gaz sarfiyatınızı periyodik olarak kontrol edebilir, maliyetlerinizi optimize edebilirsiniz.
 • - Gün/Hafta/Ay bazında gerçekleştirilecek kontroller ile makinelerinizin devrede kalma süresini görüntüleyebilir, enerji sarfiyatınızı, vardiya sürelerinizi, çalışan verimliliğini denetleyebilirsiniz.
 • - İmal edilen parça sayılarını görüntüleyebilir üretim takviminiz hakkında projeksiyonlarda bulunabilirsiniz.
 • - Sürekli kaynaklı imalat yapan işletmelerde barkod takip sistemleri ile hangi parçanın hangi operatör tarafından imal edildiğini kolaylıkla tespit edebilir, kalite kontrol şartlarınızı iyileştirebilirsiniz.

Sonuç olarak bu seviyede detaylı bir veri toplama ve takip etme operasyonu insan gücüyle yapıldığı takdirde büyük bir ekip, zaman gerektirir. Hataya ve öznel yorumlara açıktır.

“Veri Toplama, Takip Etme ve Depolama Sistemleri”ne yapılacak tek seferlik bir yatırım kaynaklı imalat verimliliğinize olumlu yönde doğrudan etki edecek, yüksek kalitede düşük maliyetler ile imalat yapmanızı sağlayacaktır.

 

Kaynak Sektörünü Endüstri 4.0’a Entegre Eden Çözümü Öğrenmek için Hemen Tıklayın!

 askaynak-logo

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.