Kaynak Maliyetleri ve Ekonomisi

12.12.2018

Kaynak Maliyeti

Kaynak maliyetleri, kaynaklı imalat sürecine sahip olan bir şirketin temel veya yan süreç maliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen maliyet kalemlerindendir.

Bir işletmenin başarısı genellikle karlılığı ile ölçülür, bu da şirketin rekabetçi satış fiyatlarının belirlediği sınırlara karşı, maliyetlerini koruyabilme yeteneğine bağlıdır. Kaynak maliyetleri ve bağlantılı süreçlerle ilgili maliyetler, bu maliyetleri etkileyen faktörler biliniyorsa ve uygun tahmin yöntemleri kullanılırsa kolayca tahmin edilebilir. Yapılan kaynaklı imalat maliyeti, tekliflendirme sürecinde, fiyat belirlemede veya rakiplerle rekabet sürecinde kullanılacak ise hatasız olarak gerçekleştirilmelidir.

kaynak-maliyeti

Maliyet Tahmini

Maliyet tahmini, ürün veya bileşenlerin üretiminde ortaya çıkabilecek masrafların ön görüleridir. Kâra bağlı verilerle birlikte idari masrafları, işçilik, depolama ve stok masraflarını içerir.

Doğru bir maliyet hesaplamasından elde edilen veriler, aşağıdaki yönetim kararlarına katkıda bulunabilir:

  • 1.      Ürünün satış fiyatının tespitinin, teklif verme ve değerlendirme aşamaları ile birlikte belirlenmesi,
  • 2.      Potansiyel bir projeden kâr elde edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi,
  • 3.      Malzemelerin imalat ve montajın işletme içerisinde gerçekleştirilmesi veya tedarikçiden satın alınması kararının verilmesi,
  • 4.      Araç, makine, malzeme vb. girdileri bir işlemde mi yoksa proses boyunca mı kullanılacağına karar vermek amacıyla, ürün veya bileşen üretmek için gerekli olan araç ve gereçlerin satın alınması için gerekli yatırımın belirlenmesi,
  • 5.      Ürünü üretmek için en iyi ve en ekonomik yöntem, süreç ve malzemeleri seçmek;
  • 6.      Düşürülebilecek maliyetleri tahmin edebilmek veya tahmin edebilmek için yapılabilecek potansiyel değişikliklerin farkında olarak genel bir maliyet düşürme programının temellerini atabilme,
  • 7.      Üretim maliyetlerini (kaynak maliyetleri dahil) kontrol etmek için üretimin başlangıcında kullanılabilecek üretim performans standartlarını önceden belirleme,
  • 8.      Otomasyonun, mekanizasyonun veya seri üretime uygun diğer iyileştirmelerin getirilmesi sonucunda üretim hacmi değişikliklerinin gelecekteki kar üzerindeki etkilerini tahmin edebilmek.

Üretim yeni bir ürün içeriyorsa, maliyet hesaplamasının ayrıntıları ilk gerçek süreç imalat planlamasını da içermelidir. Bu imalat planlaması daha sonra aşağıdaki kararların temelini oluşturabilir:

Gelecekteki iş planlarını karşılamak için personel gereksinimlerini belirlemek

Bir sözleşme süresi boyunca malzeme ihtiyaçlarını öngörmek

Süreci şirket hedefleri doğrultusunda belirlemek

Bir ürünün üretimi için gerekli olan ekipman, makine ve tesisleri, gerekli miktarlarda ve zaman sınırlamaları dahilinde belirtmek.

Üretim Maliyetleri

Bir maliyet tahmini hazırlanırken veya bir ürün için satış fiyatı belirlenirken, şirket tarafından karşılanabilecek tüm masraflar dikkate alınmalıdır. Muhasebe bölümü genellikle genel ve idari giderleri oluşturur, yönetim ise genellikle beklenen kar tutarını belirler. Üretilecek ürün, kaynak veya lehimleme içeriyorsa, bunların maliyetlendirilmesi, genel muhasebe prensiplerine uyacak şekilde detaylı olmalıdır. Böylelikle tahmin sonucunda üretim maliyetleri diğer maliyetlerden ayrıştırılabilir. Üretim maliyetleri arasında ana malzemeler, işçilik, harcanabilir ekipman ve fabrika genel giderleri de bulunmaktadır.

Test ve inceleme faaliyetler gibi çalışmaların maliyetleri de kolaylıkla tahmin edilebilir. Bu maliyetlerde final ürünün maliyetlerine eklenmelidir.

Tüketim malzemeleri (fikstür, taş vb) de final ürünün tahmini maliyetlerine eklenmelidir.

Fabrika genel giderleri, bir ürüne tam olarak parça bazında tahsis edilemeyen tüm dolaylı işgücü, malzemeler ve diğer dolaylı üretim giderlerinden oluşur. Ana üretim tesisleri, ekipman, güç, hava, yardımcı tesisler ve bakım gibi, imalat hizmetleri için tahsis edilen giderler de bu maliyetlerin bir parçası olabilir. Bakım, yan işçilikler, yardımcı tesislerin giderleri gibi bu maliyetler ortalama bir değerde sabitlenip üretilecek parça başına eklenerek maliyet tahminine ilave edilmelidir.

Kaynak Maliyetleri Tahmini 

Kaynak maliyetleri de, diğer üretim süreçleri ve faaliyetlerinde yaygın olan temel unsurları içerir. Bununla birlikte, maliyet tahminine kaynaklı imalat dahil olduğunda bir kaynak yöntemine özgü olan birçok değişken de hesaplamalara dahil olur. Bu değişkenleri kaynak maliyetleri açısından tanımlamak; mühendislik, metalurji, üretim ve kalite kontrol disiplinlerini bilen bireylerin bilgi ve deneyimini gerektirir.

Dijital donanım ve yazılımlarla veri toplama ve veri işleme, maliyetlerin belirlenmesinde kullanılan önemli bir araçtır. Birçok kaynak değişkeninin veri toplama ve işleme sürecini gerçekleştiren donanım ve yazılımlar ile maliyet tahmin süreçleri çok daha kolay ve tutarlı süreçler haline dönüştürülebilir.

Kaynak talimat şartnamesi (WPS), kaynak maliyetleri hesabı için gereken önemli verileri de sağlar. Maliyet tahmini için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir, çünkü üretim sürecinde kullanılacak kaynak değişkenlerinin tamamını tanımlar ve üretimde tekrarlanabilirlik ve tutarlılık için bir temel sağlar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.