Kaynak Makinelerinin Bakımı Neden Önemlidir?

1.9.2019

#KaynakMakinesiBakımı

Kaynak makinelerinin periyodik bakımı düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

Küçük veya büyük tüm işletmelerin ölçeğinden bağımsız olarak tüm kaynaklı imalat projelerinden benzer beklentileri bulunmaktadır. “Kaliteli son ürünü düşük maliyetlerle mümkün olduğu kadar hızlı ortaya çıkartmak.” Bu ortak beklentiye ulaşılma yolunda ana malzeme tedariği, kaynak makinesi seçimi, kaynak sarf malzemesi tedariği, kaynak kalitesi ve hızı gibi birçok değişken ince elenip sık dokunularak proje boyunca takip edilmektedir. Ancak bu maratonun içerisinde ilk yatırım maliyetleri belki de yüksek kalem olan kaynak makinelerinin periyodik bakımı en büyük proje ve işletmelerde dahi çoğu zaman göz ardı edilir ve ertelenir.

 kaynak makinesi ana kartı

Kaynak makinelerinin bakımlarının periyodik olarak değil, sadece kaynakta problem çıkardığı veya çalışmadığı durumlarda yapılması kaynak makinelerinin ömürlerini ciddi oranda düşürmektedir. Periyodik bakımı yapılmayan bir kaynak makinesinin düzgün kaynak performansı göstermeye devam etmesi bakıma ihtiyacı olmadığı anlamına gelmediği gibi kaynak makinesinin çalışmayı durdurması ve periyodik bakım maliyetlerinden kat ve kat daha fazla bir tamir maliyeti getirmesiyle sonuçlanabilmektedir. Bakımı yapılmayan kaynak makineleri sıçrantı, ark kararsızlığı, ani parametre dalgalanmaları gibi kaynak problemleri yaratabilmektedir. Ek olarak makinenin tamamen kullanılamaz hale gelmesi veya kaynakçının can güvenliğinin tehlikeye girmesi gibi olumsuz çıktılar ortaya çıkabilmektedir.

Kaynak makinelerinin bakımı kaynak makinesi imalatçısının kullanım kılavuzlarında belirttiği zaman aralıklarında yani periyodik olarak ve teknik yönergeler doğrultusunda yapılmalıdır.

Ek olarak kaynaklı imalat yapılan standartlar doğrultusunda da belirli bakım ve kalibrasyon ayarlarının yapılması talep edilebilir. Özellikle son yıllarda Avrupa standartları doğrultusunda devreye giren EN 1090 ve EN ISO 3834 standartları doğrultusunda makinelerin periyodik kalibrasyonlarının, bakımlarının yapılması ve dökümante edilerek arşivlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bakım periyodları ve dikkate alınması gereken yönergeler kaynak yöntemine, imalatçının kullandığı makine komponentlerine göre değişkenlik gösterse de bir kaynak makinesinin bakımı ne aralıklarla ve hangi hususlar dikkate alınarak yapılmalı genel hatlarıyla belirtelim:

Eğitimli Personel: Bakım işlemleri gerekli eğitimlerden geçmiş yetkili personeller tarafından yapılmalıdır. Kaynak makinelerinin tasarımları ve komponentleri imalatçıya göre değişkenlik gösterir. Olası arızaların yorumlanması, periyodik bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüm bu sürecin emniyetli olarak tamamlanması adına ilgili kişinin eğitimli olması temel bir gereksinimdir.

Kaynak Makinelerinin Bakım Talimatının Hazırlanması: Bakım adımlarının yer aldığı, detaylı bir kontrol listesi (checklist) hazırlanmalıdır. Periyodik bakım işlemleri bu yönergelerde belirtilen süre aralıklarında ve teknik şartlarda gerçekleştirilmelidir.

 

Kaynak Makinelerinin Bakımı İçin Ortalama Periyotlar ve Yapılması Gerekenler

 

Günlük Bakım:

Elektrik kablolarının elektrik kaçağı kontrollerinin gerçekleştirilmesi.

Makinelerin içleri açılmadan genel toz, yağ ve kir temizliklerinin hava tutularak ve gerekli ise silinerek temizlenmesi.

Mevcut ise kontak meme, gaz dağıtıcı ve nozul temizliği.

Soğutma fanının gözle muayenesi.

2-4 Haftalık Bakım:

Pense, şase veya torç bağlantılarının temizlenerek olası iletkenlik problemlerinin önüne geçilmesi.

Gösterge ve ikaz lambalarının kontrol edilmesi.

Mevcut ise tel sürme ünitelerinin, sürme makaraların ve spiralin temizliği.

Makine üzerindeki ikaz etiketlerinin, güvenlik ve kaynak talimatlarının hasar görmüş ise yenilenmesi.

Pens-ampermetre ile makine göstergelerinin doğru akım ve voltaj değerlerini gösterip göstermediğinin kontrolünün gerçekleştirilmesi.

Gaz kaçağı kontrollerinin gerçekleştirilmesi

4-6 Aylık Bakım:

Elektrik ve elektronik sistemlerin kontrolleri.

Makinelerin kapaklarının açılarak kuru hava ile tozdan arındırılması.

Makinelerinin kalibrasyonlarının 3. Kuruluşlar tarafından yapılması. Kalibrasyon süresi projenin hassaslığına göre ve takip edilen standartlara göre 1-2 haftaya kadar düşebilir.

Sigorta ve sargıların temizlenerek kontrol edilmesi.

Fan ve soğutma ünitesinin kontrolleri.

Kopan, deformasyona uğrayan ve kopan kabloların kontrol edilerek, hasarlı olanların yenisi ile değiştirilmesi.

Mevcut ise su soğutma ünitesinin kontrolleri, gerekli ise soğutma sıvısı ilavesi. Bakım aralığı makine modeline göre değişkenlik gösterebilir.

 1 Yıllık Bakım:

Topraklama devamlılığın ve izolasyon kontrollerinin yetkili servis tarafından gerçekleştirilmesi.

Tüm bu süreçler bir rutin haline getirildiği ve aksatılmadan yapıldığı takdirde, özellikle elektronik komponentlerin bulunduğu yeni nesil makinelerde çok ciddi ömür artışları görülebileceği gibi kaynak kalitenizdeki süreklilikte de bir artış görülecek aynı zamanda uzun vadede işletmeninizdeki kaynak makinelerinin bakım maliyetleri de düşecektir.


Tamir ve bakım için teknik servislerimizden yardım almak için tıklayın!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.