Hafif Alaşımlı Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Kaynak Tüketim Malzemesi Seçimi Nasıl Yapılır?

4.4.2019

Projenin ölçeğinden bağımsız olarak hafif alaşımlı yüksek mukavemetli çelikler kullanılarak yapılan uygulamalarda kaynak tüketim malzemesinin seçimi yüksek derecede önem taşımaktadır. Hafif alaşımlı yüksek mukavemetli çelikler özellikleri gereği insan hayatını etkileyebilecek veya yüksek miktarda işletme zararlarına sebep olabilecek yapı, makine, basınçlı kap, boru imalatlarında kullanırlar. Dolayısıyla alaşımsız karbon çeliklerinde yapılan sarf malzemelerindeki görece geniş toleranslar hafif alaşımlı yüksek mukavemetli çeliklerin kaynaklı imalatlarında daha dar kriterlere göre yapılmalı, tüm teknik gereksinimler göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Kaynak Tüketim Malzemesi Seçimi Gerçekleştirilirken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler:

Minimum Akma ve Çekme Mukavemetleri: Kullanılacak kaynak tüketim malzemesinin (elektrod, gazaltı teli, özlü tel, toz altı tozu ve teli) akma ve çekme mukavemetleri kaynaklı birleştirmesi yapılacak ana malzemenin akma ve çekme mukavemetinden yüksek olmalıdır. Yapı üzerindeki statik ve dinamik yükler doğrultusunda değişkenlik göstermekle birlikte kaynak metalinin akma ve çekme mukavemetinin ana metalin akma ve çekme mukavemetinden %5-10 aralığında daha fazla olması gerekmektedir.

 

% Uzama Oranı: Ana malzemenin veya kaynak metalinin uzama oranıdır. Kaynak tüketim malzemesinin % uzama kabiliyeti en az ana malzemenin % uzama değeri kadar olmalıdır.

 

Çentik Darbe Dayanımı: Çentik darbe dayanımı özet olarak bir metalin belirli bir sıcaklıkta kırılmaya karşı gösterebileceği dayanımın enerji cinsinden ölçeğidir. % uzama sonuçları malzemenin süneklik-gevreklik-tokluk sonuçları için kesin bir yargıya varmamız için yeterli çıktıyı vermemektedir. Bu nedenle çentik darbe dayanımı sonuçları hafif alaşımlı yüksek mukavemetli çelikler için çok önemli bir parametredir.

Projenin hangi sıcaklıklar altında çalışacağı göz önünde bulundurularak ana malzeme seçimi yapılır. Kaynak tüketim malzemesinin çentik darbe dayanımı en az ana malzemenin çentik darbe dayanımı kadar olmalıdır.

 

Düşük Hidrojenli Kaynak Tüketim Malzemesi: “Hafif Alaşımlı Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Hidrojen Miktarının Önemi” (link şeklinde) yazımızda detaylı olarak bahsettiğimiz soğuk çatlak oluşumu ile karşılaşılmaması adına ana malzeme gereksinimleri doğrultusunda düşük hidrojen içerikli bir kaynak tüketim malzemesi seçilmelidir.

 

Kimyasal Uyum: Karbon çeliklerinin birleştirme kaynaklarında göz önünde bulundurduğumuz ağırlıklı unsur mekanik özellikler iken hafif alaşımlı yüksek mukavemetli çeliklerin kaynağı söz konusu olduğunda kimyasal uyumda göz önünde bulundurulması şart olan kriterlerdendir.

Örneğin ana malzememiz “Mo - Molibden” içerikli bir malzeme ise ve sürünme dayanımına karşı çalışacak bir makine üretimi gerçekleştiriliyor ise yalnızca mekanik özellikler gözetilerek kaynak tüketimi sarf malzemesi seçimi yapılmamalıdır. Kaynak metalinin en az ana malzeme kadar sürünme dayanımına sahip olabilmesi için ana malzeme ile benzer “% Mo” içerikli bir sarf malzemesi tercih edilmelidir.

 

Pozisyon Beklentileri: Hafif alaşımlı yüksek mukavemetli çelikler geniş ısı girdisi aralıklarında çalışmaya uygun değildirler. Bu durum göz önünde bulundurularak WPQR’lar (kaynak prosedürü şartname onayı) mümkün olduğunca pozisyon kaynaklarından kaçınılarak hazırlanır. Ancak imal edilecek yapı gereği imalatta pozisyon kaynakları uygulaması gerekliliği de ortaya çıkabilir. Bu tip durumlarda kullanılacak tüketim malzemelerinin pozisyon kabiliyetlerine göre seçim yapılmalıdır.

 

Yöntem ve Hız: Tüm kaynaklı imalat prosesleri için geçerli olan yöntem ve hız kriteri hafif alaşımlı yüksek mukavemetli çeliklerin kaynak uygulamalarında da geçerlidir. Hız beklentisinin yüksek olduğu uygulamalarda özlü tel yöntemi (FCAW) veya kalın kesitli uygulamalarda tozaltı kaynak yöntemi (SAW) tercih edilebilir.

 

Örtülü Elektrod Kaynak Yöntemi (SMAW) için Örtü Çapları: Kaynak tüketim malzemesi imalatçılarının örtülü elektrodlar için belirttikleri çap çekirdek çapları yani elektrodun içerisindeki tel çaplarıdır. Örtülü elektrodların tasarım ve formülasyonlarına göre örtü çapları değişkenlik göstermektedir. Özellikle dar kaynak ağzı tasarımına sahip kaynaklı imalatlarda tercih edilecek örtülü elektrodun örtü çapı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Özlü Tel Kaynak Yöntemi (FCAW) ve Isı Girdisi: Hafif alaşımlı yüksek mukavemetli çeliklerin birleştirme kaynakları için tasarlanmış rutil, bazik ve metal özlü kaynak telleri bulunmaktadır. Masif tel ile aynı sürede aynı miktarda kaynak metalini daha düşük ısı girdisi ile alabileceğiniz bu yöntem, ısı girdisi aralıklarının dar olduğu projelerde tercih edilebilir.

Proje doğrultusunda çok pasolu kaynaklar mevcut pasolar arası temizlik gereksinimini ortadan kaldırmak adına cüruflu rutil özlü teller yerine cürufsuz metal özlü teller tercih edilebilir.

 

Örnek Sarf Malzemesi Seçimi:

Ana Malzeme: S690QL
(EN 10025-6)

Önerilen Örtülü Elektrod
AS-DA 753

Akma Mukavemeti  (MPa)

Min  690

700

?

Çekme Mukavemeti(MPa)

Min  770

800

?

Uzama                        (L=5d)

Min %14

%20

?

Çentik Darbe Dayanımı (J)

-40°C:30

-40°C:70

?

Düşük Hidrojen Beklentisi

Var

H5(≤5ml/100g)

?

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.