Bültenler

select cast(Text as Text) from CategoryTexts where TextID = 595

03/03/2020

Özlü Tel Kullanımı İle Üretim Verimliliğin Arttırılması

Özlü Tel Kullanımı İle Üretim Verimliliğin Arttırılması

Gazaltı kaynak teli yeterli ise neden fiyatı daha yüksek olan özlü tel kullanılsın? Özlü teller gazaltı kaynak teli ile ulasılması mümkün olamayan performanslar amaçlanarak dizayn edilmistir. Asagıdan yukarıya ve düz pozisyonlar, galvanizli saclar, kaynagı zor olan malzemelerin kaynagı özlü teller ile daha saglıklı ve daha hızlı olarak gerçeklestirilebilmektedir.

 

03/02/2020

Kaynak Nüfuziyetini Etkileyen Değişkenler

Kaynak Nüfuziyetini Etkileyen Değişkenler

Başta Akım olmak üzere; Polarite, Elektrot Çeşidi, İlerleme Açısı gibi kaynak nüfuziyeti seviyesini etkileyen pek çok farklı kaynak değişkeni mevcuttur. Bu değişkenler ayarlanarak farklı nüfuziyet seviyeleri elde edilebilir.

 

01/11/2019

Plazma Kesme Sarf Malzemelerinin Ömürlerini Nasıl Uzatabilirsiniz?

Plazma Kesme Sarf Malzemelerinin Ömürlerini Nasıl Uzatabilirsiniz?

Günümüzde metal işlemenin bulunduğu tüm sanayi dallarında yaygın olarak kullanılan, günümüzün belki de en verimli ve etkili kesme yöntemi plazma kesme yöntemidir.

 

01/09/2019

Kaynak Makinelerinin Bakımı Neden Önemlidir?

Kaynak Makinelerinin Bakımı Neden Önemlidir?

Kaynak makinelerinin bakımlarının periyodik olarak değil, sadece kaynakta problem çıkardığı veya çalışmadığı durumlarda yapılması kaynak makinelerinin ömürlerini ciddi oranda düşürmektedir.

 

01/07/2019

Tel Besleme Problemlerinin Gazaltı Kaynağına Etkisi

Tel Besleme Problemlerinin Gazaltı Kaynağına Etkisi

Tel besleme, bir gazaltı kaynak makinesinin belki de en önemli bileşenidir. Bazı hassas kaynak uygulamalarında kullanıcılar ayrıca bir tel besleme sistemi bile satın alarak en iyi performansı almak için özen gösterirler.

 

06/05/2019

Yeni Nesil Kaynak Makineleri Eğitim Sürelerini Kısaltıyor ve Hatalı Üretim Oranlarını Azaltıyor

Yeni Nesil Kaynak Makineleri Eğitim Sürelerini Kısaltıyor ve Hatalı Üretim Oranlarını Azaltıyor

Yeni kaynak makinası teknolojileri, sadece vasıflı kaynakçı açığını gidermekle kalmayıp, aynı zamanda verimliliği artırmak için kurulumu ve kullanımı kolay ürünler sunuyor.

 

04/04/2019

Düşük Alaşımlı Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Kaynak Tüketim Malzemesi Seçimi Nasıl Yapılır?

Düşük Alaşımlı Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Kaynak Tüketim Malzemesi Seçimi Nasıl Yapılır?

Düşük Alaşımlı Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Kaynak Tüketim Malzemesi Seçimi Nasıl Yapılır?
Projenin ölçeğinden bağımsız olarak düşük alaşımlı yüksek mukavemetli çelikler kullanılarak yapılan uygulamalarda kaynak tüketim malzemesinin seçimi yüksek derecede önem taşımaktadır.

 

01/04/2019

Kaynaklı Birleştirmeye Uygulanacak Tahribatlı Testler Nelerdir?

Kaynaklı Birleştirmeye Uygulanacak Tahribatlı Testler Nelerdir?

Bu yazımızda sizlere yapı çeliklerinden imal edilen konstrüksiyonların EN(Avrupa) standartları gereği hangi temel mekanik testlerden geçmesi gerektiğini kısaca özetleyeceğiz.

 

09/01/2019

Kaynak Enerji Kablosu Özellikleri Çanta İnvertör Kaynak Makineleri İçin Önemli Midir?

Kaynak Enerji Kablosu Özellikleri Çanta İnvertör Kaynak Makineleri İçin Önemli Midir?

Kaynak makinesi enerji kablosu kaynak makinelerinin performansını operasyona iletebilecek önemli bileşenlerin başında gelmektedir. Eğer kaynak enerji kablosu belirlenen standartların altında ise özellikle iş güvenliği bakımından büyük risk oluşturur.

 

07/01/2019

Aşındırıcılarda Uygun Depolama ve Kullanım

Aşındırıcılarda Uygun Depolama ve Kullanım

Aşındırıcılarınızı kuru, iyi havalandırılmış ve büyük sıcaklık
değişimleri olmayan yerlerde muhafaza ediniz (10–30o C arası sıcaklık ve % 70 nem). Ürünler için uygun olan raf, dolap ve kutularda saklayınız.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.