Türkiye'nin ilk PFC Teknolojisine Sahip Kaynak Makinesi

Inverter 251-Ultra PFC

select cast(Text as Text) from CategoryTexts where TextID = 1121

PFC TEKNOLOJİSİ ve ASKAYNAK
Kaynak, metalik malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan vazgeçilmez bir üretim yöntemidir.  Metalik bir malzemeyle her hangi bir bitmiş ürün elde etmek için en verimli, en esnek ve en dayanıklı imalat yöntemi olarak yirminci yüzyılın başından beri kaynak teknolojisi kullanılmaktadır.  Günümüze kadar geçen sürede, plastikler ve seramikler de dahil neredeyse her türlü malzemenin kaynağı için çok çeşitli yöntemler geliştirilse de, elektrik ark kaynağı hala en önde gelen ve yaygın seçenek olarak sanayide tercih edilmektedir.  Örtülü elektrodla yapılan elektrik ark kaynağı ise, en eski yöntem olmakla birlikte, çok çeşitli metaller ve bunların her pozisyonda kaynağı için hala rakipsiz konumda bulunmaktadır.
Örtülü elektrodla ark kaynağındaki iki temel bileşen: sarf malzemesi (en genel anlamda “elektrod”) ile kaynak makinesidir.  Türkiye’de uzun yıllar boyunca, kaynak makinesi denince akla transformatörlü ağır, hantal ve enerji verimi çok düşük ürünler akla gelirdi.  Halbuki, çok daha hafif, portatif ve en önemlisi enerji verimliliği yüksek “invertör”lü kaynak makineleri yüksek fiyatları nedeniyle yaygın olarak kullanılamadı ve “üst sınıfa” hitap eden bir ürün olarak kaldı.

Askaynak, kuruluşundan itibaren üstlendiği “öncülük” misyonunun gereğini bu konuda da yerine getirmiştir.  “Expressweld” marka konseptini yaratmış ve yüksek teknolojiyi pazarın tüm segmentleri için ulaşılabilir maliyetlerle sunmuştur.  Fakat, doğal olarak, tüketicinin en temel gereksinimleri olan, geniş satış kanalı, yetkin ve yaygın servis ağı ile düşük maliyetli ve bol yedek parça gibi kritik konulara yapılan yatırımlar da, Expressweld markasının konumunu güçlendirmiştir. Askaynak’ın 2005 yılında pazara sunduğu Expressweld 141 İnvertör Kaynak Makinesiyle birlikte, pazarın üst segmentiyle birlikte orta ve alt segmenti de ilk olarak invertör teknolojisiyle tanışmıştır.  Bu atılım sayesinde, Türkiye’de kaliteli ve uygun fiyatlı invertör kaynak makineleri tercih edilmeye başlanmış ve Askaynak, kaynak makinesi pazarında geleneksel “trafo”dan invertöre doğru geçiş trendine öncülük etmiştir.
Pazarın gereksinimlerine paralel olarak, Expressweld 141 İnvertör Kaynak Makinesi’ni, Expressweld 161, Expressweld 251, Expressweld 161 Ultra ve Expressweld 251 Ultra İnvertör Kaynak Makineleri takip etmiştir.  Bugün Expressweld İnvertör Kaynak Makineleri, Avrupa Kaynak Cemiyeti’nin (European Welding Association – EWA) verilerine göre,  Türkiye İnvertör Pazarı’ndan yaklaşık % 45  pay almıştır.

Yenilikçiliği ve öncülüğü şirket kültürü haline getiren Askaynak, şimdi de invertör kaynak makinalarında devrimi gerçekleştirmektedir.  Piyasaya sunulacak olan ikinci nesil invertörlerde “PFC” (Power Factor Correction – Düzeltilmiş Güç Katsayısı) teknolojisine yer veren ilk kuruluş yine Askaynak olmuştur.  Expressweld 201 Ultra PFC ve Expressweld 251 Ultra PFC İnvertör Kaynak Makineleri ile Türk tüketicisi bu kez “PFC” teknolojisiyle tanışacaktır. Bu yeni teknoloji sayesinde, ikinci nesil invertör kaynak makinelerimizden Expressweld 201 Ultra PFC’nin güç katsayısı 0,99, Expressweld 251 Ultra PFC’nin güç katsayısı ise 0,91 olacaktır. PFC teknolojisinin ne anlama geldiği ve ne gibi yararlar sağlayacağını ise sonraki paragraflarda özetlemeye çalışalım.

PFC Teknolojisi

Her geçen gün ağırlaşan rekabet koşulları nedeniyle maliyetlerin kontrolü, üreticiler için daha çok önem kazanmaktadır.  Hiç süphesiz üretim maliyetlerinin azaltılması için enerjinin verimli kullanımı ile daha az enerji tüketen makine ve ekipmanlar da daha çok tercih edilmektedir. Normalde şebeke veya jeneratörlerden elektrik enerjisi “alternatif akım (AC)” olarak elde edilir ve bu AC akımın frekansı 50 Hz’dir. Fakat teknolojinin gelişmesi ve elektronik cihazların daha çok hayatımıza girmesi ile yarı iletken ürünler (diyot, tristör, transistör, MOSFET, IGBT, vb.) cihazlarda daha çok kullanılmaya başlamıştır.  Yarı iletken elemanlar, şebeke gerilimindeki dalganın şeklinde bozulmalar meydana getirirler.  Teknik dilde bunun ifadesi ise, “artık dalganın şeklinin sinüs olmaması ve harmoniklerin oluşmasıdır”. Kaynak makinelerinde de yarı iletken devre elemanları kullanıldığı için şebekeden çekilen akımda yine bozulmalar (harmonikler) oluşur.  Harmonikli akımlar, sistemin analizi sonrasında ya uygun bir filtre (kompanzasyon) veya aktif PFC tekniğiyle azaltılabilir. 
Elektrikli makineler, şebekeden Görünür Güç olarak adlandırılan gücü çeker.  Görünür Güç, makinanın iş yapmak için kullandığı Aktif Güç ile kullanılmayan, şebekede kirliliğe neden olan Reaktif Güç’ün toplamından oluşur.  Yani, tüketicilerin elektrik faturalarına, kullandıkları Aktif Güç bedeliyle birlikte, kullanmadıkları ama şebekeden çektikleri Reaktif Güç Bedeli de yansır. Dolayısıyla, kullanılmayan elektriğin de parası ödenir.
Tüketicinin, ihtiyacı olan enerjiden fazlasını çekmesi kanun ve yönetmeliklerle sınırlandırılmış, bunun için bazı önlemler getirilmiştir.  Bu önlemlerin en önemlisi de; tüketicilerin işletmelerindeki makineler harmonikli akım çekiyorsa kompanzasyon sistemi kurmak zorunda olmalarıdır.  Tüketicinin işletmesinde uygun kompanzasyon sistemi bulunmuyor ise, harmonikler nedeniyle reaktif enerji/gücün miktarı yüksek olur.  Sonuçta, kullanılan aktif enerji bedelinin yanı sıra kullanılmayan ve altyapı maliyetlerini arttıran fazla enerji (reaktif) kadar ceza ödenmektedir. 

Yukarıda açıklanan teoriyi, bir kaynak makinesi örneğine uygularsak aşağıdaki çarpıcı sonuçlar elde edilmektedir.  Şebekeden aynı Aktif Güç ihtiyacı olan ama birinde PFC teknolojisi kullanılmış, diğerinde kullanılmamış iki kaynak makinesi arasındaki farklar tabloda görülmektedir:

  KAYNAK MAKİNESİ 
1
KAYNAK MAKİNESİ 
2
AKTİF GÜÇ 10 kW 10 kW
GÜÇ FAKTÖRÜ (PFC) 0,7 0,99
GÖRÜNÜR GÜÇ 14,3 kVA 10,1  kVA
REAKTİF GÜÇ 10,2 kVAr 1,4 kVAr

PFC teknolojisinin kullanıldığı 2. kaynak makinesinde, Reaktif Güç yaklaşık % 86, ihtiyaç duyulan Görünür Güç ise % 30 azalmaktadır.  

PFC Teknolojisinin Faydaları

PFC teknolojisinin enerji verimliliğiyle birlikte sürdürülebilir kalkınmaya da birçok katkısı bulunmaktadır.    

Makine tarafından kullanılmadığı halde şebekeden çekilen harmonik akımlar, iletim ve dağıtım hatlarındaki kabloların ve trafoların aşırı ısınmasına neden olur.  Aşırı ısınmanın ortadan kalkması için gerektiğinden daha kalın kablo ve daha yüksek güçlü trafolar kullanılması gerekir.  Harmoniklerin ortadan kaldırılması ile kullanılacak trafoların güçleri düşer, dolayısıyla boyutları küçülür ve kablo kesitleri azalır.  Sonuç olarak, enerji üretim ve iletimi için gereken yatırım ile bakım maliyetleri azalır. Bilindiği gibi, voltaj dalgalanmaları kullanılan elektrikli aletlerin ömrünü olumsuz etkilemektedir.  Güç faktörü düzeltilmiş ekipmanlar, şebekedeki voltaj dalgalanmalarını azaltır ve kullanılan enerjinin kalitesini arttırır.

Fakat hepsinden önemlisi, yukarıdaki tablonun işaret ettiği gibi, aynı işi yapmak için, PFC teknolojisi kullanılan makinenin şebekeden daha az güç çekeceğidir.  Yani, hem tüketicinin ödeyeceği enerji faturası “hafifleyecek”, hem de reaktif güç çok az olduğu için daha az enerji tüketilecektir.  Sonuçta PFC teknolojisine sahip makineler çevreye duyarlı, doğa dostu, daha “yeşil” makinelerdir.

Askaynak, Expressweld serisi tüm makinalarında en son Avrupa Topluluğu direktiflerini yerine getiren ilk ve tek Türk kuruluşu olmanın gururunu yaşamaktadır.  Sadece invertörlerde değil ama konvansiyonel gazaltı kaynak makinelerinde de standartların gereği yerine getirilmiştir.  Böylece, Türk tüketicisine en son teknolojiyi ulaştırarak “öncü”lük görevimizi yerine getirirken, çocuklarımızdan ödünç aldığımız dünyamızın kısıtlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak “sürdürülebilir kalkınma” misyonumuza da katkıda bulunmaktayız.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.