Treyler Sektöründeki En İyi Alüminyum Kaynak Uygulamaları İçin Yapılacaklar Adım-3

Doğru Ekipman, Doğru Koruyucu Gaz Akış Oranı, Dokuma ve Salınma Tekniği Nasıl Olmalı?

Adım Üç: Doğru Ekipman, Doğru Koruyucu Gaz Akış Oranı, Dokuma ve Salınım Tekniği

select cast(Text as Text) from CategoryTexts where TextID = 1925

Doğru Ekipman

Kaynakçıların, alüminyuma uygunluğundan emin olmak için kaynak ekipmanlarını her kullanımdan önce gözden geçirmeleri gerekir. Ekipman farklı malzemelerin kaynak işleminde kullanılmış ise, bu kontrolün özellikle yapılması gerekir. Özellikle:
 

Makara adaptörünün çok sıkı ayarlanmadığından emin olun. Telin fazla gerilmesi besleme sorunlarına neden olur. Adaptör, tel durduğunda makara kendi kendine dönmeyecek kadar sıkı olmalıdır.

Alüminyum ve çap için doğru makaralarının kullanıldığından emin olun. Çelik kaynak için yapılmış V oluklu makaraların alüminyumda kullanılması, teli deforme eder ve beslemede zorluklara neden olur.

Gerginliği, tahrik makaralarının teli kaydırmayacağı kadar sıkı şekilde ayarlayın. Fazla gerginlik, dolgu telinde deformasyona neden olur.

Plastik giriş ve çıkış kaynak kılavuzlarının doğru ve yerinde olduğunu kontrol edin. Çelik teli beslemek amacıyla kullanılan parçalar, besleme sorunlarına yol açar.

Torç spiralinin, alüminyuma uygun plastik malzemeden olduğunu kontrol edin. Genellikle çelik telin beslenmesinde kullanılan sarmal çelik torç spirali, yumuşak alüminyumdan küçük parçalar koparır ve spiralin tıkanmasına yol açar.

Kontak memesinin, alüminyum tel boyutuna uygun olduğunu kontrol edin. Bazı kişiler, 1.2 mm’ lik teli beslemek için, 1.6 mm gibi daha büyük bir temas ucu kullanılmasının iyi bir fikir olduğuna inanmaktadır. 

BUNU YAPMAYIN! Kontak memesinin, telin rahatça geçebileceği kadar geniş ama aynı zamanda kontak memesi ile tel arasında homojen elektrik kontağı oluşturacak kadar dar olması gerekir. Büyük boyutlu kontak memesi, homojen akım transferi sağlamayarak, fazla sayıda yanmaya neden olur.

Doğru Koruyucu Gaz Akış Oranı

Argon korumalı gaz akış oranı, MAG için minimum 35 SCFH ve TIG için minimum 25 SCFH olmalıdır. Geniş çaplı bir gaz kupası veya gaz nozulu kullanılması halinde, akış oranı bu değerlerin üstüne çıkabilir.
 
( SCFH : Nm3/hr)
 

Malzemenin Temiz Kalmasını Sağlayın

Parçalar ayrı ayrı temizlendikten ve yerlerine takıldıktan sonra, hemen veya mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaynak işlemini gerçekleştirin. Fabrika ortamındaki kir, yağ, su buharı vb., hazırlanan malzemenin üzerine yapışabilir ve kaynağa bulaşabilir.
 
Temizlenmesini, takılmasını ve montajını takiben parçayı gece veya hafta sonu boyunca açıkta bırakmayın. Parçanın bir süre boyunca kaynak yapılmamış olarak beklemesi gerekiyorsa, kaynak dikişi üzerine kahverengi kraft kağıdı koyun ve bantla sabitleyin.
 

Dokuma ve Salınım Tekniği

Treyler sektöründe, herkesin dikiş boyunca yan yana dokumanın fazla ısı girişine neden olduğu ve kullanılmaması gerektiği konusunda hemfikir olmasına rağmen, kaynakçılar çoğunlukla sıralı dokuma veya salınım tekniklerini kullanmaktadır. Salınım genişliği çok büyük olmadığı sürece bu teknik iyi sonuçlar verir.
 
Salınımın amacı, kaynak üzerinde katlı görünüm elde etmektir. Bu tekniğin en büyük avantajı, net bir şekilde TIG kaynağına benzeyen belirli aralıklarda kaynak dalgaları oluşturmaktır. Bu işlem, treyler sektöründe neredeyse mecburiyet gibi görünmektedir. Salınım genişliği kontrol altına alınabildiği sürece salınım tekniği iyi sonuçlar verir. Salınım genişliği yaklaşık 3 mm - 4mm arasında olmalıdır. Salınım genişliği daha büyük ise, her kaynak dalgası arasında düşük noktalar oluşabilir. Bu da kaynak geçişini uygunsuz bir şekilde daraltabilir.
 

Serinin Diğer Yazıları için:

Adım Bir: Alaşımı Tanıma ve Doğru Dolgu Alaşımı Kullanma

Adım İki: Kaynak Telinin Doğru Şekilde Depolanması, Ön Tav ve Parçaların Uygun Şekilde Temizlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.