Gizlilik

select cast(Text as Text) from CategoryTexts where TextID = 1233

 1. Bu Bildirim ile opt-in duyuruda yer alan tüm 'bizim', 'biz' ve 'şirket' ilgileri Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş.'ni ve onun iştirakleri ile bağlı ortaklıklarını ifade etmektedir.

2- Kişisel mahremiyetinizi korumak için gayret içindeyiz. Sizden alacağımız her çeşit bilgiyle ne yapabileceğimizi anlamanıza yardımcı olmak için bu Gizlilik Bildirimini temin etmekteyiz. Bize kişisel bilgilerinizi vererek, Gizlilik Bildirimimizi kabul ettiğinizi ve Gizlilik Bildiriminde belirtildiği üzere sizin kişisel bilgilerinizi toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve ifşa edebileceğimizi kabul ettiğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Eğer bu Bildirimi kabul etmiyorsanız, lütfen bize kişisel bilgilerinizi vermeyiniz. Bu Gizlilik Bildirimi, genel olarak sizin Siteyi kullanmanıza ilişkin hükümleri düzenleyen Kurallar ve Kullanım Koşularına dahil edilmiş ve onun bir parçasıdır. Sizin bilgileriniz sadece aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.

3- Otomatik olarak toplanan bilgiler: Görüntülediğiniz sayfalar, aktarılan bayt miktarı, web sayfası vasıtasıyla eriştiğiniz bağlantılar, eriştiğiniz malzemeler ve Askaynak sitelerinde gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler gibi bilgilerin dahil olduğu sitelerimizi ziyaretinizle ilgili bilgiler tarafımızdan toplanmaktadır. İnternet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcı türünüz, yetenekleri ve dili, işletim sisteminiz, siteye erişim tarihi ve saati, sitemize hangi Web sitesinden eriştiğiniz gibi tarayıcınızın ziyaret edilen her Web sitesine gönderdiği bazı standart bilgiler de toplanmaktadır.

4- Bu Gizlilik Bildiriminin güncellenmesi gerekebilir. Bu sayfayı düzgün aralıklarla kontrol ederek, en son halini okuduğunuzdan emin olmanızı öneririz.

5- Facebook girişi ile vermeyi tercih ettiğiniz kişisel bilgilerinizi toplayacağız. Mümkün olan durumlarda bizim bu bilgileri nasıl kullanacağımızı seçmenizi olanaklı kılacağız.

Bize herhangi bir kişisel bilgi vererek bu kişisel bilgilerin başka ülkelere transfer edilmesini veya bu bilgilerin başka ülkelerde toplanmasını ve işlenmesini tam olarak anlıyor ve buna açıkça onay veriyorsunuz. Tarafımızdan yürütülecek bu tür transfer ve işlemler, bu Gizlilik Bildirimi’ ne uygun olarak yapılacaktır.

6- Sizler hakkında edinilen bilgiler şu şekilde kullanabilir:

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Kişisel bilgilerinizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile iştiraklerimiz, bağlı ortaklıklarımız, ana şirketlerimiz ve bunların ilgili tüm şirketlerinin ürün ve hizmetleri hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz.

SATIŞ VE DEVİR

Satış, birleşme, birleştirme, yönetimin el değiştirmesi, büyük miktardaki malvarlıklarının devri, yeniden örgütlenme veya tasfiye halinde; bizimle ilişkiniz hakkındaki bilgileri üçüncü taraflara devredebilir veya aktarabiliriz; bunlara, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, vermiş olduğunuz kimliği belirlenebilir bilgiler ile bizimle ilişkiniz hakkındaki diğer bilgiler dahildir.

YASAL NEDENLER

Yasalar izin verdiği veya zorunlu kıldığı hallerde, ya da kendimizi ve/veya başka üçüncü tarafları, hata, ihmal, sözleşme ihlâli, hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer kanunsuz veya zararlı eylemlere karşı saptamak, korumak veya savunmak için gerekli olduğuna inandığımız taktirde, denetim ve güvenlik gereklerimizi yerine getirmek ve kurum politikalarımız, usullerimiz, yasal ve sözleşmesel zorunluluklarımız için kişisel bilgilerinizi toplayabilir, kullanabiliriz.

Çocuklarla ilgili bilgiler

Askaynak bilerek çocuklardan bilgi toplamaz ve Web sitelerinin çocuklarla ilgili bilgiler toplamasini hedeflemez.

Yukarıdaki nedenler arasında belirtilen ifşalara ek olarak kişisel bilgileri yukarıda belirtilen taraflara ifşa edebiliriz.

7- Sitenin bu Gizlilik Bildirimini de içeren Kullanım Koşullarını kabul etmeniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel bilgilerinizin kullanımı ve ifşası için onay verdiğiniz anlamını taşımaktadır.

8- Güvenliği ciddiye alıyor ve sizin kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak için önlemler alıyoruz. Küçük bir olasılık olsa da, bizim sahipliğimizde veya kontrolümüz altında olan kişisel bilgilerinizin güvenliğinin tehlikeye girdiğini düşündüğümüz zaman, bu gelişme hakkında size haber verme yoluna gidebiliriz. Haber verilmesi uygun görüldüğü taktirde, koşulların izin verdiği en kısa sürede bunu yapmaya gayret edeceğiz ve e-posta adresiniz bizde bulunduğu taktirde size e-posta yoluyla haber vereceğiz.

9- Talebiniz üzerine, aboneliğinizin iptali için bizimle temasa geçtiğiniz taktirde, sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri teyit edecek, bilgilerinizi güncelleyecek, bilgilerinizi silecek ve/veya bu tür kişisel bilgilerdeki herhangi bir yanlışı düzelteceğiz.

Bu Site bizim kontrolümüz dışındaki diğer web sitelerine linkler veya referanslar içerebilir. Lütfen, bu siteler üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve bu sitelerin bizim Gizlilik Bildirimimize tabi olmadıklarını dikkate alın. Girdiğiniz link veya referans verilen sitelerin gizlilik bildirimlerini ve kullanım koşullarını okumanızı tavsiye ederiz.

Bu gizlilik bildiriminin uygulanması

Bu bildirimle veya kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız varsa lütfen bize başvurun. Sorununuzla hemen ilgilenip tatmin edici bir çözüme ulaşmak için gayret gösterilecektir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
· Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
o Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
o Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
o Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
o Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
o Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
o Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
o Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
o Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
o Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
· Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
o Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
o Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
o Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
· Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
o Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
o Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
· Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
o Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
o Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
o Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
o Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.