İş Sağlığı - Güvenliği Politikamız

Askaynak; “İnsana, çevreye ve topluma saygı”  temel ilkesi doğrultusunda İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili taahhütleri şunlardır; 

  • Çalışanlarımızın tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve ilgili diğer ilgili tarafların işyerindeki güvenliğinin sağlanması ve sağlığının korunması.
  • Tüm faaliyetlerde sistematik ve önleyici bir yaklaşımla İş sağlığı & güvenliği risklerinin belirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçla teknolojik gelişmelerin takip edilerek kaynakların bu çerçevede yönlendirilmesi ve çalışma ortamında ergonomik koşulların sağlanması.
  • İş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarını azaltmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi.
  • İş sağlığı & güvenliği ile ilgili yasal ve diğer paydaş şartlarına tam uyumun sağlanması. Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, katılımının sağlanması.
  • İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sisteminin, çalışanlar ve tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi. 

İmalat sanayine ürün ve hizmet veren Askaynak; OHSAS 18001 İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemini Çevre ve Kalite Yönetimi Sistemleri ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

Revizyon Tarihi: Şubat 2018

 

Kapsam

Kaynak Tekniği Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemi; Tüm faaliyet alanlarımız ve hizmetlerimizi, ürettiğimiz ve pazarladığımız tüm ürünlerimizi ve markalarımızı; Şekerpınar TOSB Organize San. Bölgesi’ndeki üretim tesisimizi ve Tuzla, Ankara, Adana, İzmir’deki satış ofislerimizi kapsamaktadır.

Kaynak Tekniği’nin tüm iç ve dış hususları, tüm paydaşlarının (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, komşular, ziyaretçiler, stajyerler, resmi kurumlar, toplum, vb.) beklentileri, tüm ürün ve hizmetleri, iş sağlığı & güvenliği ile çevresel etkiler dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.

Sistem tasarımında; müşterilerin memnuniyeti, çalışanların (geçici faaliyetler ve taşeron çalışanları, stajyerler dahil) işyerinde ve görevli olarak gittikleri yerlerde sağlığı & güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi işbirlikleri gözetilerek rekabetçiliğin sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması ve entegrasyon hedeflenmiştir.

Kaynak Tekniği "Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemi" ni uluslararası standartlara (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) uygun olarak kararlılıkla entegre olarak uygulamakta ve güvence altına alınmaktadır. Standartların herhangi bir maddesi hariç tutulmamıştır. Yönetim Sistemi bu standartların revizyonları dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Belge Kapsamımız; “Kaynak elektrod ve telleri ile kaynak makinelerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satış sonrası servis hizmetleri ile üretim için gerekli hammadde temini, muhtelif kaynak sarf malzemeleri, oksigaz kaynak kesme ve lehimleme ekipmanları, duman emme sistemleri ile aşındırıcıların pazarlaması, satışı, satış sonrası servis hizmetleri; özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen robotlu otomasyon sistemlerinin tasarımı ve üretimi; kaynak mekanizasyonları, kalıp, fikstür, kontrol mastarları ve özel amaçlı takımlar ile otomasyon çözümleri tasarlamak ve imal etmek; bu sistemler ve bu sistemlere ait sarf malzemelerinin pazarlaması, satışı ve satış sonrası servis hizmetleri ile dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları.”

 

İletişim

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları el kitabı; portal, web sayfası, panolar, eğitimler ve toplantılar yardımıyla tüm çalışanlara ve ilgili  paydaşlara duyurulur.

Askaynak, şeffaflık politikası çerçevesinde çevresel etkilerini, uygulamalarını, sağlık ve güvenlik olaylarını dış çevrelerle paylaşmayı benimsemiştir. İlgili açıklamaları yapmak/yaptırmak Genel Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Dış çevreden/tüm paydaşlardan gelen şikayetler, talepler Genel Müdürün bilgisi dahilinde kayıt altına alınır ve gerekleri yerine getirilir.