Çevre Politikamız

Askaynak; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerini benimsenmiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan, önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme odaklı Çevre Yönetim Sistemini etkin uygulamak 
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek 
  • Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile ilgili taraflarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek
  • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.                                                                                                                            

Bu kapsamda Askaynak;

  • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı,
  • Kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini,
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin  azaltılmasını hedeflemektedir.
  • Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.
  • İmalat sanayine ürün ve hizmet veren Askaynak; Çevre Yönetim Sistemi’ni; Kalite Yönetimi & İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.

Revizyon Tarihi: Şubat 2018

 

Kapsam

Kaynak Tekniği Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemi; Tüm faaliyet alanlarımız ve hizmetlerimizi, ürettiğimiz ve pazarladığımız tüm ürünlerimizi ve markalarımızı; Şekerpınar TOSB Organize San. Bölgesi’ndeki üretim tesisimizi ve Tuzla, Ankara, Adana, İzmir’deki satış ofislerimizi kapsamaktadır.

Kaynak Tekniği’nin tüm iç ve dış hususları, tüm paydaşlarının (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, komşular, ziyaretçiler, stajyerler, resmi kurumlar, toplum, vb.) beklentileri, tüm ürün ve hizmetleri, iş sağlığı & güvenliği ile çevresel etkiler dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.

Sistem tasarımında; müşterilerin memnuniyeti, çalışanların (geçici faaliyetler ve taşeron çalışanları, stajyerler dahil) işyerinde ve görevli olarak gittikleri yerlerde sağlığı & güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi işbirlikleri gözetilerek rekabetçiliğin sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması ve entegrasyon hedeflenmiştir.

Kaynak Tekniği "Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemi" ni uluslararası standartlara (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) uygun olarak kararlılıkla entegre olarak uygulamakta ve güvence altına alınmaktadır. Standartların herhangi bir maddesi hariç tutulmamıştır. Yönetim Sistemi bu standartların revizyonları dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Belge Kapsamımız; “Kaynak elektrod ve telleri ile kaynak makinelerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satış sonrası servis hizmetleri ile üretim için gerekli hammadde temini, muhtelif kaynak sarf malzemeleri, oksigaz kaynak kesme ve lehimleme ekipmanları, duman emme sistemleri ile aşındırıcıların pazarlaması, satışı, satış sonrası servis hizmetleri; özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen robotlu otomasyon sistemlerinin tasarımı ve üretimi; kaynak mekanizasyonları, kalıp, fikstür, kontrol mastarları ve özel amaçlı takımlar ile otomasyon çözümleri tasarlamak ve imal etmek; bu sistemler ve bu sistemlere ait sarf malzemelerinin pazarlaması, satışı ve satış sonrası servis hizmetleri ile dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları.”

 

İletişim

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları el kitabı; portal, web sayfası, panolar, eğitimler ve toplantılar yardımıyla tüm çalışanlara ve ilgili  paydaşlara duyurulur.

Askaynak, şeffaflık politikası çerçevesinde çevresel etkilerini, uygulamalarını, sağlık ve güvenlik olaylarını dış çevrelerle paylaşmayı benimsemiştir. İlgili açıklamaları yapmak/yaptırmak Genel Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Dış çevreden/tüm paydaşlardan gelen şikayetler, talepler Genel Müdürün bilgisi dahilinde kayıt altına alınır ve gerekleri yerine getirilir.